Drobečková navigace

Úvod > Schůze > 2014

Členská schůze - pozvánka, návrh stanov

 

 

                                                                                           Představenstvo

Zemědělského obchodního družstva Kámen

se sídlem Kámen 75, PSČ 582 42, identifikační číslo: 001 22 459,

svolává tímto řádnou členskou schůzi družstva,

která se bude konat dne 27. června 2014 od 10:00 hodin

v kulturním domě ve Vepříkově

s tímto pořadem jednání:

   1.  Zahájení členské schůze, volba orgánů členské schůze (předsedy členské schůze,              

        zapisovatele, ověřovatelů zápisu, návrhové komise, osob pověřených sčítáním hlasů)

    2.  Zpráva představenstva o hospodaření družstva v roce 2013 a stavu majetku družstva

        k 31.12.2013

    3.  Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení   

        hospodářského výsledku za rok 2013

    4.  Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2013 a vyjádření k řádné účetní závěrce

        a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

    5.  Schválení zprávy představenstva o hospodaření družstva v roce 2013, řádné účetní            

        závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013

   6.  Výhled hospodaření na rok 2014

    7.  Schválení novelizovaného úplného znění stanov, včetně podřízení se zákonu číslo

        90/2013 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních         

        korporacích) jako celku

    8.  Snížení základního členského vkladu u právnických osob

    9.  Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů družstva

  10.  Diskuze

  11.  Závěr

         Prezence začíná hodinu před zahájením členské schůze.

  

Družstvo ve svém sídle, tj. Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen 75, 582 42 Kámen, umožní každému členovi družstva, aby ve lhůtě patnácti (15) dnů přede dnem konání členské schůze v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov a řádné účetní závěrky za rok 2013.

 Pozvánka na řádnou členskou schůzi, včetně listin stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zodkamen.cz

 Členská schůze je schopna se usnášet pouze v případě, že je přítomna či zastoupena nadpoloviční většina členů. Náhradní členskou schůzi není možné svolat na stejný den. Je tedy nutné, pokud se nemůžete zúčastnit členské schůze, písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala.

Příloha: návrh stanov

                                                                          Za představenstvo družstva

                                                                         Ing. Stanislav Adam

                                                                                                                                 předseda představenstva

  Odjezdy autobusů:

                        I.                                                                         II.

   Veselá                        8.45 hod                      Nový Dvůr                 9.15 hod

   Sedletín                      8.50 hod                      Kněž                           9.20 hod

   Jilem                          8.55 hod                       Tis                              9.25 hod

   Miřátky                      9.05 hod                       Kámen                       9.30 hod

                                                                           Jiříkov                       9.35 hod

                                                                           Proseč                        9.40 hod

Pozvánka na členskou schůzi

Návrh stanov