Drobečková navigace

Úvod > Schůze > 2015 > Pozvánka

Představenstvo

 Zemědělského obchodního družstva Kámen 

se sídlem Kámen 75, PSČ 582 42 , identifikační číslo: 001 22 459,

svolává tímto řádnou členskou schůzi družstva, 

která se bude konat dne 19. června 2015 od 10:00 hodin 

v kulturním domě ve Vepříkově 

s tímto pořadem jednání: 

   1.  Zahájení členské schůze, volba orgánů členské schůze (předsedy členské schůze,              

        zapisovatele, ověřovatelů zápisu, volební komise, osob pověřených sčítáním hlasů) 

   2.  Volby orgánů družstva 

   3.  Zpráva představenstva o hospodaření družstva v roce 2014 a stavu majetku družstva

        k 31.12.2014 

   4.  Zpráva představenstva o řádné účetní závěrce včetně návrhu na rozdělení   

        hospodářského výsledku za rok 2014 

   5.  Zpráva kontrolní komise o činnosti v roce 2014 a vyjádření k řádné účetní závěrce

        a k návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 

   6.  Schválení zprávy představenstva o hospodaření družstva v roce 2014, řádné účetní            

        závěrky a návrhu na rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 

   7.  Výhled hospodaření na rok 2015    

   8.  Diskuze 

   9.  Vyhlášení výsledků voleb do orgánů družstva 

 10.  Závěr 

        Prezence začíná hodinu před zahájením členské schůze. 

Družstvo ve svém sídle, tj. Zemědělské obchodní družstvo Kámen, Kámen 75,

582 42 Kámen, umožní každému členovi družstva ve lhůtě patnácti (15) dnů přede dnem konání členské schůze v pracovních dnech od 8:00 hod. do 14:00 hod. nahlédnout zdarma do řádné účetní závěrky za rok 2014. 

Pozvánka na řádnou členskou schůzi, včetně listin stanovených zákonem č. 90/2012 Sb. jsou zveřejněny na internetových stránkách společnosti na adrese: www.zodkamen.cz

 

 

 

- 1 -

 

     Členská schůze je schopna se usnášet pouze v případě, že je přítomna či zastoupena nadpoloviční většina členů. Náhradní členskou schůzi není možné svolat na stejný den. Je tedy nutné, pokud se nemůžete zúčastnit členské schůze, písemně zmocnit jiného člena družstva nebo jinou osobu, aby Vás na členské schůzi zastupovala. 

 

                                                                         Za představenstvo družstva

                                                                         Ing. Stanislav Adam

                                                                                                                           předseda představenstva 

 

 

   Odjezdy autobusů:

 

                    I.                                                                              II.

   Veselá                        8.15 hod                      Nový Dvůr                 8.45 hod

   Sedletín                      8.20 hod                      Kněž                           8.50 hod

   Jilem                          8.25 hod                       Tis                              8.55 hod

   Miřátky                      8.30 hod                       Kámen                       9.00 hod

                                                                           Jiříkov                       9.05 hod

                                                                           Proseč                        9.10 hod

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

P l n á   m o c

 

Pan, paní  …....................................................... datum narození  …...................................... 

bytem …................................................................................................................................... 

jako člen Zemědělského obchodního družstva Kámen, Kámen 75, PSČ 582 42 

zmocňuji tímto pana, paní  ….................................................................................................. 

bytem  …........................................................... číslo OP  ….................................................. 

k zastupování na členské schůzi družstva konané dne 19. června 2015, a to v rozsahu všech členských práv a povinností, které budou používány na této členské schůzi. 

 

V  ….................................................................  dne …...........................................................

 

 

Podpis zastoupeného:                                                …...........................................................

 

Podpis zástupce:                                                        …...........................................................